… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Babalığın Hükmen Tayini, Tazminat ve Nafaka Talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1-) Davalı müvekkilimle …/…/… - …/…/… tarihleri arasında duygusal ilişki yaşamış, …/…/… tarihinde davalının haber vermeksizin ve hiçbir açıklama yapmaksızın … iline taşınmasıyla bu ilişki sona ermiştir. Müvekkilim ve davalı ilişki süresince … … adresindeki apartman dairesinde birlikte ikamet etmiş ve cinsel ilişki yaşamışlardır.
2-)
3-)
4-)
5-)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 301, 818 S. K. m. 49 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Doğum ve nüfus kayıtları, DNA Testi, fotoğraflar, tanık beyanları ve sair deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kızı …’nin babası olarak davalının babalığına, doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler olarak … TL maddi, ortaya çıkan manevi zarar karşılığı … TL manevi tazminat ve küçük için aylık … TL. nafakanın davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …./…/…

Davacı Vekili
Avukat ..