......AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:2007/ ..... E.
İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR
CEVAP VEREN(DAVALI)......: ....(TC.....)
VEKİLİ................................: Av...../SALİHLİ
KARŞI TARAF(DAVACI)...........: ...../SALİHLİ
VEKİLİ…………………………………....:Av.../ SALİHLİ
KONU..................................: Boşanma davasına Cevaplarımızın sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ......................:
Karşı tarafın açtığı haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.Dava dilekçesindeki tüm iddialar gerçek dışıdır.Şöyle ki;

1-Dava dilekçesinde de belirtildiği üzere taraflar ...
2-......
3-Müvekkile her şeye rağmen eşini sevmektedir ve asla boşanmak istememektedir.....
4-Müvekkile ev hanımı olup,hiç bir geliri bulunmamaktadır.Davalı ise ....
5-Evlilik birliğinin sona ermesinde ....
Bu nedenle,haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.
6-.....
7-.....

DELİLLER……………: Nüfus kayıtları,tanık anlatımı,telefon kayıtları,taraflara ait mali ve sosyal durum araştırması,davacının müvekkileye yazdığı mektuplar ve tüm yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEK…….:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı;
A-....
B-Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine,
C-Müvekkile için dava tarihinden itibaren ...... tedbir nafakasının .... birlikte davacıdan tahsiline,
D-Sayın Mahkemece boşanma kararı verildiği takdirde;
a-Müvekkile için ....
b-....
c-....
E-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.25.12.2007


CEVAP VEREN DAVALI VEKİLİ
EK:Vekaletname örneği.